picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Fotoeffekt ýa-da fotoramkany saýlaňN-8716 N-8715 N-8714 N-8713 N-8712 N-8711 N-8710 N-8709 N-8708 N-8707 N-8706 N-8705 N-8704 N-8703 N-8702 N-8701 N-8700 N-8699 N-8698 N-8697
Siziň fotosuratlaryňyz üçin picjoke döretdik. (fotoşop onlaýn). Size aýlardyr fotoşopy öwrenmek, reňki düzetmek, tekstura, gradiýentden baş çykarmak gerek däl. Siz wektor grafiginiň rastr grafiginden tapawudyny bilmeýärsiňiz? Bu düýbünden hökman däl. Siz kreatiw we sungaty halaýanyzmy? Biz Siziň sadyk guluňyz.Siz öz fotosuratyňyzy, öz dostlaryňyzyň, çagalaryňyzyň ene-atalaryňyzyň, klasdaşlaryňyzyň we öz başlyklaryňyzyň fotosuratlaryny fotoeffekt, fotokollaž we fotoramka edip bilersiňiz. Olaryň ählisi Siziň aladaňyza şat bolarlar. We olaryň her biri ýylgyrar. Ýylgyrmak bolsa saglygyňyzy gowulandyrýar, immunitetiňizi berkidýär we zähmetiň önümçiligini artdyrýar. Foto degişmäni dörediniňizden soň oturgyjyň arkasyna gaýyşyň we lezzetini görüň ... soňra öz ajaýyp eseriňizi dostlaryňyz bilen paýlaşyň, e-mail ýa-da sosial ulgam arkaly iberiň. Olaryň örän şat boljagyna güwä geçýärin. Siz fotomontažyňyzy öz blogyňyzda goýup bilersiňiz. Siziň okyjylaryňyz sungatyňyzy talaba laýyk bahalandyrarlar. Bizde siz aňsatlyk bilen internetde ramka we şablona suratyňyzy ýerleşdirip bilersiňiz.Biz Siziň üçiň her gün zähmet çekýäris. Bu bolsa oýun däl. Saýtyň açylan gününden başlap biz dynç alyş günleri we baýramçylyklar, gyş we tomus aýlary ýagny bir güni hem boş goýbermedik. Haçanda Siziň tukatly ýa-da şatlykly wagtyňyz biz her gün 1 täze effekt edýäris. Üns beriň, biziň internetde fotoredaktorymyz türkmen dilinde bolup, hasaba almak ýa-da sms hökman däl. Internetde suratyňyz üçin ramkalar mugt bolup, söýýän ýakynlaryňyzyň fotosuratlary bilen keýpli wagt geçirersiňiz...Gyzjagazlar üçin internetde mugt oýunlar – bu internetde mugt her dürli foto ramkalar, güller we bezegler. Gyzlar üçin oýunlar – bu eýýäm ýürekjagazlar, romantiki fotokollaž we žurnallaryň daşlary. Oglanlar we erkekler üçin iň gowy oýunlar – bu öz suratyňy fotoşablona super maşyn, motosikl ýa-da çekiji zenan bilen goýmak.