picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Foto effektlar bilen ýazgylar, foto kadrlar bilen tekstlarN-2694 N-2680 N-2027 N-1496 N-1493 N-1381 N-1379 N-1364 N-1337 N-1325 N-1249 N-1234 N-1209 N-1156 N-1063
1  2  3  

.Bu günler täze tehnologiýalar ýyldyrym tizliginde ösýär.Olar biziň durmuşymyzy gowy we geň galdyryjy edýärler. Öňler üýtgeşik fotolary bilen aýratyn ýazgylary çykartmak üçin birine foto studia gitmek gerek bolýardy. Häzirki günlerde, öýde Fotoshopyň kömegi bilen internet arkaly hiç hili dezaýnarsyz biziň hyzmatymyzyň üsti bilen öz islendik suratlaryňyzy islendik şekilde bezäp bilersiňiz. Mümkin siziň dostuňyz futbol muştagydyr, ýa bolmasa joraňyz belli aktýor barada arzuw edýändir.Bu pursatdan peýdalanyp, owadan ýazgylar bilen üýtgeşik suratlary emele getirip, olary aňsatlyk bilen geň galdyryp bilersiňiz. Fotalaryňyzyň üstüne süýgi ýa-da minnetdarlyk sözlerin hem ýerleşdirip bilersiňiz. Sahypamyzyň bu bölüminde görkezilen surat kadrlary bilen saýlanan ýazgylardan siz islendik fotany ýükläp bilersiňiz. / Sözleriň kömegi bilen Foto effektlar / hyzmatyny ullanmak bilen, siz tarapyndan emele getiren ýazgylar her ýerde gelip biler, mysal üçin habarlar plakatlary, Gollywud ýyldyzy we başga ýerler, siz bulary görkezilen bölümden tapyp bilersiňiz. Siziň eserleriňiz gara we ak ýa bolmasa reňkli bolup biler.Binäçe gezek syçanjygyn üstüne basanyňyzdan soňra siz aňsatlyk bilen uly bolmadyk gülkünç esere eýe bolarsyňyz, şeýle hem dost-ýarlaryňyzy güldürip we geň galdyryp bilersiňiz. / Demotiwator / fotolarynyň emele getirilişi, häzirki wagtda iň belli foto hereketi birnäçe sekundyň içinde taýýar bolar. / Ýazgylar arkaly birnäçe kollažlar / hyzmatyny ullanmak bilen siz öz suratlaryňyzda aňsat şekilde gyzykly we hakyky kollajlary ýasap bilersiňiz, bu bolsa dostlaryňyz we maşgalaňyz üçin gowy sowgat bolup biler ýa-da ýatlamak üçin durmuşyňyzyň bir owadan böleginde reňkli we hakyky desaýn bolup durar.Üstesine hem sizde dürli-dürli owadan suratlary döretmäge mümkinçiligiňiz bar, mysal üçin aýry etiketkalar, aşyk-magşuklar üçin gutlaglar, plasmas kardlar, gözlenýän plakatlar, žurnal abloşkalary, birnäçe sertifikatlar we söýgüli suratyňyza ýazgylar bilen taýsyz awatarlary döretmäge mümkinçilikler. We elbetde ähli foto effektlar bilen ýazgylar, surat kadrlary, ýazgylar bilen kollažlar we fotomontažlar biziň sahypamyzda siz üçin işe ýarar we el ýeterli ýagdaýdadyr..