picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Žurnal abloşkalary üçin foto effektlar. Internet üsti bilen el ýeterli ýagdaýda žurnal abloşkalaryny foto montaž edip bilersiňiz.N-7858 N-7727 N-7712 N-6781 N-6132 N-6099 N-6080 N-4353 N-4320 N-4084 N-4008 N-3985 N-3961 N-3956 N-3847
1  2  3  

.Şuny ýadyňdan çykarma, sen hemişe-de iň gowy esasan hem seniň fotolaryň täsin bolanda. Žurnallaň abloşkalaryndaky fotomontažyň funksiýalary size şeýle täsinlige eýe bolmaga kömek eder. Biziň foto hyzmatlarymyzy ullanmak bilen siz žurnallaryň abloşkalarynda ýyldyz bolmak mümkinçiligini gazanarsyňyz. Meşhurlyk derejesine ýetýänler, elmydama şol arzuwyň yzyndan ylgaýanlardyr.Şonuň üçin şol arzuwlar sebäpli žurnal abloşkalarynyň fotolary bilen ýaşa. Internediň üsti bilen düýbünden el ýeterli bahadan siz örän göze ýakymly fotolara eýe bolup bilersiňiz. Dünýä belli žurnallarynyň abloşkalaryndaky foto effektlary bilen dostlaryňyzyň we tanyşlaryňyzyň arasyndaky meşhur listynda birinjiligi saklamaga kömek eder. Täze žurnalda täze suratlar bilen owadanlaň.Goý bu her gün bolup dursun. Üýtgeşik bol! Biziň hyzmatymyz /Picjoke/ size üýtgeşik fotolary ýasamaga kömek eder we siz olary uzak wagtlap öz foto albomyňyzda saklap bilersiňiz. Gazetlardaky foto bilen makalalara siz näme diýersiňiz? Biziň hyzmatymyz bilen ol hem mümkin. Gazetlardaky sözbaşyylar siziň hyzmatçylaryňyz hem bolup biler. Gazetlardaky fotomontažlar siziň köne fotolardaky ýüzüňizi täze şekilde görkezip biler.Bularyň hemmesi aňsat we ýeňil. Siz öz fotaňyzy hiç hir kynçylyksyz bilen görkezilen sahypamyza ýükläp bilersiňiz we sanaglyja sekundyň içinde öz ýasan eseriňizden lezzet alyp bilersiňiz. Siz hiç hili wagt sarp etmersiňiz, ýöne sanaglyja günlerden soň žurnallaryň ýa-da gazetlaryň abloşkalaryndaky fotomontaž bilen meşhur bolarsyňyz. Elmydama tapawutly bolmaga çalyşyň!.