picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Suratlar üçin ak-gara ramkalar, ak-gara fotoramkalarN-8624 N-8612 N-8608 N-8592 N-8468 N-8397 N-8389 N-8389 N-8383 N-8378 N-8373 N-8371 N-8362 N-8359 N-8332
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  

.Surata aňsatlyk bilen ussat görk salmak üçin, özüne gelişýän ramkalary saýlap bilmekdir. Şuwagtlar suratlar üçin ak-gara ramkalar iň meşhur ramkalar diýip hasaplanylýar. Suratlary bezemek üçin her dürli ýollar ullanyp bolýar. Fotoramkalary özünden ýasap bolýar, ýöne oň üçin azyndan dizaýnçylykdan ukybyň bolmaly, belli fotoatelýelara ussat dizaýnerlara ýüz tutyp bolýar ýöne bu size ençeme çykdaýjylar getirer, ýene bir ýol bar, oda ýönekeý ýol bilen internet arkaly taýýar ak-gara ramkalary alyp öz suratyňyza ýerleşdirip bilersiňiz.Egerde siz birinji ýoly saýlap-seçen bolsaňyz, onda size birnäçe ýollary ýerine yetirmek galýar: Gerek bolan programany tapmak,mysal üçin, fotoşop; ony öz kompýuteriňize ýüklemek; ony öwrenmek üçin birnäçe wagt sarp etmek; programmada öz suratyny ýerleşdirip açmak; onuň owadanlygy bilen meşgullanmak, suratyn uzynlygy we ininiň ölçegini taýýarlamak, reňkler bilen owadanlamak üçin reňkleri saýlamak, taýýar bolan surata ýeketak özboluşly stil goşmak, taýýar bolan sungaty bellik etmäge ýatdan çykarmazlyk we şuňa meňzeş birnäçe zatlar. Bularyň hemmesi kynçylyk döreýär.We elbetde bu programany täze öwrenmäge başlanlar üçin ajaýyp suratlary döretmäge wagt gerek bolar. Eger siz şol ugurda ussat adam bilen iş alyşýan bolsaňyz, bir gep alyşmak birazrak size kyn bolar, onuň bilen bir ugurda bolmak we oňa netijede näme isleyaniňizi dogry düşündirmek kynrak bolar. Üstesinede siziň göwnüňize ýarasyn ýaramasyn siz tölemeli bolup galýanyz.Bu ýoluň aňsat we ýönekeý usulam bar. Hich hili wagt ýitirmän internet arklay siziň suratyňyz üçin gelişýän ak-gara fotoramkany tapmak mümkin, kynçylyk çykarýan dizaýnerleriň programalryny öwrenmek ýerine wagt sarp etmän, ol ramkalary internetdan alyp we öz kiçi bolmadyk netijäni görseň bolar. Şunlukda siz hiç hili pul harç etmän özüňize gerek netijäni hiç kimiň kömegine mätäç bolman öz elleriňiz bilen internet arkaly taýýarlap bilersiňiz..