picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Janlandyrylan kadyrlar we janlandyrylan foto effektlar.N-1520 N-1236 N-1230 N-1206 N-1196 N-1058 N-998 N-989 N-936 N-865 N-797 N-795 N-593 N-590 N-587
1  2  

.Bize size öz fotaňyzy goýup biljek janlandyrylan foto kadyrlary we foto effektlary, janlandyrylan temalary we suratlary hödürleýäris. Göwnüňize ýarjak fotaňyzy saýlap internet üçin janlandyrylan fotolary we janlandyrylan awatarlary taýýarlap bilersiňiz. Siz aňsatlyk bilen ýakynlaryňyzy geň galdyryp bilersiňiz. Olar siziň eden sungatyňyzy görüp düýbünden haýran galarlar we begenerler.Siz şeýle hem islän foto effektyňyzy saýlap, öz fotaňyzy ýa-da dostlaryňyzyň fotalaryny ýükläp bilersiňiz.Siz geň galdyrmak, haýran galdyrmak ýa-da dot ýarlaryňyza we maşgalaňyza öz suratyňyz bilen taýýarlanan hat bilen gutlamak pursaty size hödürlenilýär. Bu ýatdan çykmajak sowgat ähli baýramçylyga degişli bolup biler: Doglan güni, Täze ýyl, Kristmas, At güni. Siz ýakynlaryňyza janlandyrylan /janly/ ýürek sowgat edip bilersiňiz.Bu günlerde /janly/ fotolar, fotodan wideo geçirilmegi has meşgur bolup durýar. Taýýar ediji bir pursaty surata çekip alýar we programalryň kömegi bilen herekede geçirýär. Bular ýaly hereketli suratlary taýýarlamak aňsat iş bolup durmaýar.Internet arkaly biziň bölümimiziň kömegi bilen siz arkaýyn öz janlandyrylan hreketli suratlaryňyzy aňsatlyk bilen taýýarlap bilersiňiz. Bu has owadan. Siz internet arkaly el ýeterli ýagdaýda biziň sahypamyzdaky taýýarlanan janlandyrylan foto effektlary, janlandyrylan foto kadyrlary, suratlary, kartlary we hakyky sungatlary görüp bilersiňiz..