picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Siziň fotolaryňyz bilen bellik tagtalary, bellik tagtalary bilen foto effektlar.N-8368 N-8312 N-7806 N-7732 N-7357 N-7272 N-7230 N-6880 N-6872 N-6868 N-6860 N-6840 N-6838 N-6818 N-6725
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  

.Bu bölümde siz öz fotalryňyz bilen basym we aňsatlyk bilen deňi taýy bolmadyk bellik tagtalaryny taýýarlap bilersiňiz. Siz internet arkaly fotoshopda ajaýyp bellik tagatalaryny taýýarlap bilersiňiz. Bu zamanlar adamalaryň köp bölegi bellik tagatalry bilen effektlaryny ullanýarlar.Bu bellik tagtalaryň maksady adamlaryň köp bölegini özüne çekmek. Bu ähli temany öz içine jemleýär: tehnologiýadan başlap dürli dümen nahara çenli. Bellik tagtalary ajaýyp we owadan gutlaglarda, ýakynlaryňyzy, dostlaryňyzy we başlygyňyzy gutlamakda uly hezmat edip durýar. Bu bölümde hiç hili kynçylyksyz öz fotaňyzy ýerleşdirip dost ýarlaryňyza we maşgalaňyza ýatdan çykmajak sowgat edip bilersiňiz.Bu ýerde täsin fotolary we kollažlary taýýarlamak üçin birnäçe foto effektlary bilen bellik tagtalary tapyp bilersiňiz. Özüniň köp dürlüligi bilen bellik tagtalary tapawutlanýarlar. Size diňe öz fotaňyzy ýa bolmasa dostuňyzyň fotasyny ýerleşdiräýmek galýar. Bu bölüm size öz suratlaryňyzy aňsatlyk bilen ýerleşdirmek üçin mümkinçilik döredýär.Owadan we täsin bellik tagtalary öz ylhamyňyza bagly fotomontažyň kömegi bilen taýýarlap bilersiňiz. We soňy gelende siz aňsatlyk bilen öz suratlaryňyzy bellik tagtalaryna ýerleşdirip we daş töweregiňizdäkileri şat edip bilersiňiz..