picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Öz suratlaryňyzy galamda çekilen dek edýän gurallar.N-4227 N-2853 N-2221 N-1568 N-1134 N-1086 N-1003 N-836 N-758 N-722 N-669 N-665 N-646 N-620 N-573
1  2  

.Owadan suratlar özleriniň aýratynlygy bilen hem sizi geň galdyrar ondan başgada galamda çekmegiň owadanlyklaryny görkezer. Biziň sahypamyzyň kömegi bilen siz öz söýgüli suratlaryňyzdan saýlap ony ýeketäk edip bilersiňiz.Galamda çekmek guralyny ulanyp siz iň gowy netijeleri gazanyp bilersiňiz. Adamlar olara ünüs bererler we söýerler. Siz ondan başgada siz ol guraly ulanyp birnäçe suraty işläp bilersiňiz. Galam adaty galam görnüşinde bolup ol günde täzelener. Galam bilen çekmek usuly ulanyp siz hakyky surat döredip bilersiňiz.Galam guralyny ulananyňyzdan soň siziň suratyňyz aýratyn bir keşbe geler. We bu ulgamyň aýratynlygy siz islän işiňizi öz elleriňiz bilen edip bilersiňiz. Siz diňe halan galam guralyňyza basmaly.Biziň sahypamyzda siz galam guralyny köp ugurlardan ulanyp bilersiňiz. Iň gyzyklysy hem siz Photoshop bilen iş salyşmaly bolmarsyňyz. Bu ýerde siz galam bilen suratlary düzeltmek usulyny taparsyňyz. Bu ulgamyň kömegi bilen siz arkaýyn owadan suratlary ýasap bilersiňiz. Galam guralyny gowy öwreniň we öz suratlaryňyzyň arasynda iň owadan suratlary ýasaň..