picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Gyzlar üçin oýunlarN-7812 N-7773 N-7471 N-6580 N-6477 N-5738 N-5639 N-5634 N-5531 N-5339 N-5262 N-5227 N-5200 N-4758 N-4510
1  2  3  4  5  6  7  

.Biziň sahypamyz size gyzlar üçin oýunlary hödürleýär. Olar siziň çagaňyzyň yatkeşligini we pikirlenşini ösdürer. Gyzlar üçin hödürleýän oýunlarymyz internet üsti bilen oynalyan suratly we suraty üýtgediji gurally oýunlardyr. Siziň gyzyňyz özüniň boş wagtlaryny peýdaly oýunlara sarp eder we siz hep oz çaglaryňyzyň suratlaryny üýtgedip öz dostlaryňyzy geň galdyrarsyňyz.Ähli oýunlar öz görnuşinde ilkinji bolup ulanmaga ýeňildir. Ondan başga-da olar mugut. Biziň sahypamyzdaky gyzlar üçin oýunlar olara gowy wagt geçhirmage we üýtgeşik suratlary döretmäge kömek eder. Winx oýunjagy üýtgeşik we peýdalydyr. Siz biziň sahypamyzdaky oýunlary saýlasaňyz, öz çagalaryňyzyň kompýuteriň başynda name edýandigi baradaky pikirleriňizi ýatdan çykaryp bilersiňiz.Bu ulgam siziň çagalaryňyzyň üýtgeden suratlaryny internet üsti bilen ulanmaga örän ýeňil ulgamdyr. Siz surat gurallaryny we suratyňyz üçin kadyry saýlamaga biraz wagtyňyzy sarp edeniňizden soň ýeňillik bilen öz suratyňyzy üýtgetmäge ulanyp we soňky görnüşini yatda kompýuteriňiziň yadynda sakladyp bilersiňiz. Bu siziň suratlaryňyz üçin taze owadanlyk.Surat gurallaryny ulanyp üýtgeden suratlaryňyzy çap edip bilersiňiz, sizde diňe bir surat dal sizde güýçli adamlaryň çeken suratlay dek bolar we siziň gözleriňizi begendirer. Gyzlar üçin surat oýunlary ýone bir oýun däldir. Bu size we siziň çagalarňyza mugut sowgat! Gyzlar üçin oýunlary ulanyň we öz owadan suratlaryňyza begeniň!.