picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Owadan gyzlar, owadan gyzlaryň fotolary.N-8659 N-8658 N-8656 N-8648 N-8641 N-8634 N-8611 N-8593 N-8590 N-8588 N-8579 N-8565 N-8559 N-8549 N-8511
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  

.Bu bölüm diňe bir owadan gyzlaryň fotolary bilen üpjün etmän, eýsem gyzlar bilen foto effektlar size hödürlenýär we siz öz fotaňyzy islendik gyzyň ýanynda ýerleşdirip bilersiňiz, hakyky ýaly we ynandyryjy kollažlar size öz dost ýarlaryňyzy geň galdyrmaga mümkinçilik berer. Birnäçe gyzlaryň arasynda siz bu ýerde belli ýyldyzlary: aýdymçylary, aktissalary we telewizorda alyp baryjylary tapyp bilersiňiz.Ähli gyzlaryň arasynda, Alisa Krylova, Rusiýanyň iň owadan gyzy diýip tanalýar, şeyle hem Kaliforniýada \ Dünýä Gözeli \ bäsleşigine gatnaşan. Siz aňsatlyk bilen kadyra onuň ajaýyp gülküsi bilen tomaşaçylara el çarpyp duran wagtyndaky pursata öz fotaňyzy ýerleşdirip bilersiňiz.Egerde siz owadan gyzlary we owadan gyzlaryň fotolaryny gowy görýän bolsaňyz, onda siz dogry ýeri saýlap aldyňyz we bu size gerek bölüm bolup durýar. Bärde siz ähli owadanlygy, päkizeligi we ajaýyplylygy degerlendirip we syn edip bilersiňiz. Siz öz suratyňyzy şul owadan gyzlaryň foto effektynyň ýanynda ýerleşdirmek bilen siz öz dost ýarlaryňyzy aňsatlyk bilen aldap bilersiňiz. Biz bu bölüme dowamly owadan gyzlaryň fotolaryny goşup durýas.Size indi Fotoshop gerek dal, yekeje siz gerekli owadan gyzyň fotosyny saýlaýmak galýar, açyk ýa bolmasa gara saçly we siz öz gülkünç fotaňyzyň netijesini görüp bilersiňiz. Bizde owadan gyzlaryň ýönekeý kolleksiýasy bolmaýar ýa-da owadan gyzlaryň fotalary azlyk etmeýär, bizde owadan gyzlaryň özüne çekijiligi bilen jadylanan ajaýyp foto effektlary bar..