picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Polaroid effektlary, fotoramkalary we Polaroid suratlaryň kolažlary.N-8571 N-8108 N-8048 N-6560 N-6538 N-6387 N-5983 N-5952 N-5903 N-5618 N-5598 N-5590 N-5539 N-5073 N-5066
1  2  3  4  

.Kopsüniň belki ýadyna düşýandir Poloroid fotoparady arkaly düşürilen suratlary. Aslynda ýaňy-ýakynda bular ýaly fotoparatlar we suratlar ýetilmedik arzuw bolupdy, we bu täsin tehnika eýe bolanlar ýagny arzuwa ýetenler, özlerine göwünleri ýetýärdi we özlerini meşgur, modny we hondonbärsi hasaplaýardy.Indi Poloroid effektlary we poloroid fotoramkalar-stilleri modny häzirki sungatyň gadymy ugryna eýe boldylar. Täsin Poloroid fotodunýäsine diňe biziň saýdymyzyň üsti bilen ýetip bilersiňiz.Bu ýerde diňe siz üçin bir ýere jemlenen poloroid fotoramkalar, ploroid fotoeffektlar we birnäçe başga zatlar bardyr.Sanaglyja sekundyň içinde, suratyňyzy ýükläniňizden soňra, Polaroid suratlaryň üsti bilen täsin kolažlara eýe bolup bilersiňiz, suratyňyz birnäçe poloroid suratlara bölüp we sonra bir ýere jemläp bilersiňiz. Poloroid ramkalar arkaly ýeňillik bilen orginal fotoalbomyň sahypalaryny gadymy stilde taýýarlap bilersiňiz. Siziň suratlaryňyzy kollaž üçin, reňkli ýa bolmasa reňksiz sungat düzgüni bilen ýerine ýetirip bilersiňiz.Ähli suratlar aňsatlyk bilen bir ýere ýerleşdirip bolar, şonuň üçin durmuşyňyzdaky hiç bir täsin waka we hiç bir gadyrly ýatlamalar ýatdan çykmaz. Ähli görkezilen Poloroid effektlar, poloroid ramkalar, poloroid suratlardan ýasalan kollažlar, poloroid fotoeffektlar biziň saýtymyzda ýasalan işler diňe siz üçin el ýeterli ýagdaýdadyr..