picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Internet arkaly kalendar foto effektlar, siz aňsatlyk bilen öz fotaňyzy ýerleşdirip bilersiňiz we el ýeterli bahada foto kalendarlaryna eýe bolup bilersiňiz.N-8523 N-7062 N-7023 N-5260 N-3258 N-3248 N-3238 N-3224 N-1340 N-1247 N-1155 N-1125 N-1064 N-1033 N-1007
1  2  3  

.Biziň saýtymyza yekeje gezek bir syn edip görseňiz, orginallyk siziň garaýşyňyz bolup galar. Kalendarlar bilen foto effektlary mümkinçiliginden peýdalanyň we siziň suratlaryňyz birnäçe ýyllap ýatlanar we elbetde diňe siz däl şeýle hem siziň mähribanlaryňyz we ýakyn adamlaryňyz ýatlar. Kalendarlar bilen suratly kadrlar üýtgeşme getirer we düýbünden täze garýyş we fota täze ýaşaýyş getirer. Kalendar bilen fotolaryňyzy foto effekt bilen bezemek üçin şeýle bir kän hem wagt alyp durmaz. Sanaglyja minudyň içinde el ýeterli bahada iň gowy fotoňyz bilen saýlanyp seçilen öz kalendaryňyza eýe bolup bilersiňiz. Kalendar bilen foto bölüminde siz öz kalendaryňyzy hem ýasap bilersiňiz.Eger-de siz Picjoke barada bilýän bolsaňyz, onda size dost ýarlaryňyzy geň galdyrmak has aňsat bolar. Siziň fotolaryňyz montaž üsti bilen kalendar hala getiriler we siziň gözleriňizde uzak wagtlap şadyýan uçuklary goýar. Ýadyňyzdan çykarmaň siz bu zatlara düýbünden el ýeterli bahada internet arkaly ýetip bilersiňiz. Kollaj seçenegi we fotomontaž bilen kollaj seçenekleri ullanyp siz aňsatlyk bilen öz suratlaryňyzy kalendarlara ýerleşdirip bilersiňiz.Size diňe öz fotaňyzy ýerleşdirmek galýar we çykan netijeden şat bolup bilersiňiz. Gök önümler arkaly kalendarlary ýady,yzdan çykaryň , indi siz öz kalendaryňyzy özüňiz bezäp bilersiňiz. Foto kadr bilen kalendarlar-da ajaýyp sowgat hem bolup biler, şonuň üçin şul pursatdan peýdalanyp internet arkaly Picjoke-yň üsti bilen üýtgeşik fotolary taýýarlaň..