picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Tatu effektlary, tatular bilen foto effektlar we foto montažlar.N-8041 N-7762 N-7240 N-6552 N-5982 N-5574 N-3597 N-3073 N-2509 N-1304 N-1288 N-1193 N-782 N-713 N-676
1  2  

.Siz öz fotaňyza tatu ýerleşdirmek isleýäňizmi, mysal üçin, gursagyň üstünde ýa-da owadan gyzyň butlarynda ýa bolmasa belli Gollywud aktýorlar ýaly ýanan tenlerinde? Käbirleri size düşünmezligi mümkin, emma biz size düşünyäs. Esasan hem siz üçin sahypamyzyň bu bölüminde size, biz birnäçe üýtgeşik tatular bilen foto effektlar, tatu montažlar we tatu foto effektlary bir ýere jemledik.Size diňe öz fotaňyzy ýükläýmek galýar, deň duşlaryňyzyň fotolary hem bolup biler ýa bolmasa söýgüliňiziň. Şeýlelikde aňsatlyk bilen ekranyň ýüzüne goüup boljak özüne çekiji suratlara eýe bolup bilersiňiz. Birnäçe suratlary print etmegiňiz bilen, siz ýaşaýyş otagyňyzyň diwarlaryny ýada dynç alynýan otagyňyzy bezäp bilersiňiz, şeýlelik bilen siz öz gallereýaňyzy döretmäge mümkiçligiňiz bolar.Şeýle hem saýlanan bölümde Fotoshopyň üsti bilen tatu emele getirmek üçin üştgeşik mümkinçilikler hödürlenendir. Siz has göwnüňize ýaran tatu bilen ýasalan suraty saýlap bilersiňiz we endamyňyza nähili gelişýänligini barlap bilersiňiz. Fotoshop arkaly taýýarlanan tatu fotolar, size şol tatularyň öz bedeniňize nähili gelişjegini bilmäge kömek eder. Bu bölümde size hödürlenen ähli tatu foto effektlar, tatu foto montažlar, tatu bilen effektlar, Fotoshop üsti tatular siz üçin we siz bulary arkaýyn internet arkaly el ýeterli bahada ullanyp bilersiňiz..